Rapport jeugd Beringen

Beringen laat met aanbevelingsrapport in jeugdkaarten kijken

Het CMGJ heeft onlangs een aanbevelingsrapport geschreven over hoe het jeugdwerkaanbod voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Beringen kan verbeteren en welke rol hierbij weggelegd is voor de stad.


De jongeren in Beringen zijn hiervoor op verschillende avonden op straat aangesproken over de invulling van hun vrije tijd. “Abi, waar moet ik naar toe? Het is toch niet dat we iets fout doen. Er is hier niks anders te doen?", is de reactie van één van de hangjongeren tijdens een bevragingsmoment in het onderzoek. De meeste courante hangplekken zijn aan bod geweest over heel Beringen.

Bij de bevraging gaat het om jongeren tussen 16 en 28 jaar. Eén van de oudere jongeren geeft mee dat het belangrijk is dat iedereen ergens terecht kan. Momenteel worden de jeugdhuizen van vroeger hard gemist. Jongeren hebben nood aan een locatie waar ze zichzelf kunnen zijn.

“Als er iets te doen is, is het meestal voor jongens. De meeste werkingen focussen zich op de jongens terwijl de meisjes genoegen moeten nemen met een dagje in de week”, zeggen verschillende meisjes. Velen waren ook vragende partij voor een meisjeswerking. Na dit onderzoek is dit eveneens opgenomen als een aanbeveling naar het beleid toe.

Jeugdopbouwwerker

Mark Bex jeugd beringenEén van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek is dat de stad een jeugdopbouwwerker inzet in onder andere de impulswijken. Gezien de huidige situatie is dit de meest constructieve denkpiste. Een jeugdopbouwwerker kan een duidelijker zicht op de lokale situatie creëren. Tegelijkertijd moet deze  aanwezigheid er voor zorgen dat er zowel aandacht is voor een sterkere participatie van de jongeren aan het vrijetijdsaanbod als voor een vlottere toegankelijkheid en betere bruikbaarheid van het bestaande aanbod.

Mark Bex, schepen van Jeugd in Beringen legt uit waarom de stad een aanbevelingsrapport wilde. “Het werkveld gaf aan dat binnen de wijken ondersteuning en verandering nodig was. Ook op beleidsniveau was en is er een sterke wil om deze uitdaging op een onderbouwde en efficiënte manier aan te pakken. Hierdoor is een deel van de extra middelen die toegekend zijn binnen de Vlaamse beleidsprioriteit uitbesteed voor de drempelanalyse.”

Dit onderzoek is op de eerste plaats een analyse van de omgeving en het aanbod naar de kinderen en jongeren toe. Maar het is ook bedoeld om de verschillende drempels bij de doelgroep, het jeugdwerk en het beleid in kaart te brengen. Het rapport bekijkt drempels zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid, bekendheid, bruikbaarheid en de betaalbaarheid (de 5B’s) van een werking en vanuit de doelgroep zelf.

“Het werken met enquêtes in scholen in combinatie met bevragingen van zowel jongeren op hangplaatsen, als de sterkhouders van lokale jeugdwerkingen is een positieve insteek in het onderzoek”, zegt Dimitri Dumont, diensthoofd Samenleven van de stad Beringen. “Dit zorgt voor een breed draagvlak van wat uit het onderzoek volgt.”

De informatievergaringsronde bestond onder andere uit een documentenanalyse en uit bevraging van verschillende doelgroepen. Het is belangrijk om tijd te besteden aan diepte-interviews met lokale actoren, medewerkers van diensten die in de gemeente actief zijn (jeugddienst, sociale dienst…) en sleutelfiguren die op het terrein bekend zijn met maatschappelijke kwetsing van kinderen en hun ouders woonachtig in Beringen.

Dimitri Dumont jeugd beringenDaarnaast was het minstens even belangrijk om ook de doelgroep zelf te bevragen om een beeld te krijgen op hun leefwereld, hun beleving van maatschappelijke kwetsbaarheid en hun belangrijkste noden. Uit deze gegevens stelde het CMGJ een analyserapport op met beleidsaanbevelingen waarop verder gebouwd kan worden om concrete acties te formuleren en uit te voeren.

Jeugddienst

“De aanbevelingen zijn zeer duidelijk omschreven in het rapport en hebben dus een hoog bruikbaarheidsgehalte. Je kan er meteen mee aan de slag om de volgende fase aan te vatten”, vertelt Dumont. “Het jeugdwelzijnswerk kent haar inbedding binnen de dienst Samenleven. Maar uit het onderzoek komt sterk naar voren dat de jeugddienst een belangrijke rol heeft in het opnemen van initiatieven naar haar achterban toe. De jeugddienst stelt zich hierin zeer positief en constructief op en denkt resultaatsgericht mee.”

Om het direct bruikbaarheidsgehalte van het rapport te realiseren, hebben we de aanbevelingen laten toetsen door een groep van experten. Deze groep bestond uit een selectie van de bevraagde doelgroep (verschillende partners) die bereid waren hun beleid en aanbod meer op mekaar af te stemmen, om de bestaande initiatieven op het terrein te versterken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De aanbevelingen werden tijdens dit overleg ter discussie voorgelegd.

Het stadsbestuur heeft besloten om werk te maken van de aanbevelingen en onderhandelt nu met een externe partner om een voltijdse jeugdopbouwwerker in de wijken van Beringen in te zetten.

Geïnteresseerden kunnen het drempelonderzoek via onderstaande link bezichtigen.

Beelden: Eerst foto: Mark Bex - Tweede foto: Dimitri Dumont - © Communicatiedienst stad Beringen
Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk